Ungdomsforening » Vedtægter

Vedtægter
for
Herborg Ungdomsforening


Navn, hjemsted og tilhørsforhold

§ 1


Foreningens navn er Herborg Ungdomsforening.

§ 2


Foreningen er hjemmehørende i Herborg Sogn under Ringkøbing-Skjern Kommune.

§ 3


Foreningen er tilsluttet Danske Gymnastik & Idrætsforeninger under DGI, Vestjylland, Skjernegnen.

Hvis bestyrelsen finder behov for det, kan foreningen tilsluttes flere organisationer.

Formål


§ 4


Foreningens formål er at fremme det frie, folkelige ungdomsarbejde.

Dette søges nået gennem folkelig oplysning, gymnastik, fodbold, børneidræt og anden idræt, ungdomsklub, samt kulturelt arbejde.

Desuden aktivt at virke for folkeoplysningens fremme, herunder etablere voksenundervisning under gældende love.

Medlemmer


§ 5


Personer, som kan anerkende foreningens formål, kan optages som medlemmer.

En enig bestyrelse kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Generalforsamling


§ 6


Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen kan, hvor intet andet er vedtægtsmæssigt fastslået, træffe gyldige beslutninger i alle de af foreningens anliggender, der er opført på dagsordenen.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal ønsker det, eller når mindst 25 % af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved den sædvanlige form for bekendtgørelse i dagspressen med mindst 10 dages varsel.

Generalforsamlingen vælger under formandens ledelse en dirigent. Denne afgør, om generalforsamlingen er lovligt indvarslet og bekendtgjort, leder forhandlingerne og afgør under iagttagelse af vedtægterne alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Medlemmer, som er fyldt 14 år, har stemmeret.

§ 7


Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
  1. 1. Valg af dirigent.
  2. 2. Formandens beretning.
  3. 3. Regnskabets fremlæggelse.
  4. 4. Udvalgsberetninger.
  5. 5. Indkomne forslag.
  6. 6. Valg af bestyrelse.
  7. 7. Valg af udvalg.
  8. 8. Valg af revisor.
  9. 9. Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen


§ 8


Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 7 bestyrelsesmedlemmer.

Formand, kasserer, sekretær samt 4 udvalgsformænd vælges på generalforsamlingen for en to-årig periode.

På ulige år vælges formand, gymnastik- og børneidræts formand.
På lige år vælges kasserer, sekretær, fodbold- og alternativ idræts formand.

Genvalg kan finde sted.

Valg til bestyrelsen skal være skriftligt.
Forslag til valg skal være skriftligt hvis et medlem ønsker det.

Der vælges 2 suppleanter for en et-årig periode.

I tilfælde af formandens eller kassers udtræden af bestyrelsen før generalforsamling, konstituerer bestyrelsen sig selv indtil næstkommende generalforsamling.

Mindst 4 af bestyrelsens medlemmer skal være fyldt 20 år, af disse 4 skal formand og kasserer udvælges.

Der vælges endvidere 2 revisorer uden for bestyrelsen for en to-årig periode. Revisorerne er på valg skiftevis hvert andet år.

Medlemsbidraget fastsættes af bestyrelsen.

§ 9


Bestyrelsen sammenkaldes på formandens foranledning eller efter ønske fra 3 bestyrelsesmedlemmer.

Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker ordentligvis skriftligt med mindst 8 dages varsel og med dagsorden.

Udvalg


§ 10


Der nedsættes udvalg for gymnastik, fodbold, børneidræt, alternativ idræt samt voksenundervisning. Udvalgene laver selv sin forretningsorden, der godkendes af bestyrelsen.

Derudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg efter behov. Disse udvalg har en kontaktperson i bestyrelsen.
Udvalgene vælges for 1 år ad gangen.

Forslag og valg skal være skriftlig, hvis et medlem ønsker det.

Regnskab og revision


§ 11


Regnskabet går fra 1. januar til 31. december.

Regnskabet skal forud for ordinær generalforsamling være revideret af de valgte revisorer.

Foreningens formue bør være anbragt i et anerkendt pengeinstitut, og bør så vidt muligt være rentebærende.

Udvalget for voksenundervisning og ungdomsklubben skal køre selvstændigt regnskab.

Vedtægtsændring og opløsning


§ 12


Forslag til vedtægtsændringer behandles under indkomne forslag på generalforsamlingen.

§ 13


Foreningen kan opløses, når 2/3 af de fremmødte vedtager dette på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum.Ved foreningens opløsning skal en eventuel formue gå til almennyttige formål.

Den generalforsamling, der vedtager opløsningen, træffer tillige bestemmelse om anvendelse af foreningens formue.

Tegningsregler


§ 14


Foreningen tegnes af formanden i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af den samlede bestyrelse.

§ 15

 
Disse vedtægter, der træder i stedet for foreningens hidtidige vedtægter, er endelig vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 21. januar 2008.
Herborg Fritids- & Kulturcenter | Skolevej 44, Herborg | 6920 Videbæk