Borgerforening » Vedtægter

Vedtægter for Herborg Borgerforening

 

§ 1 Foreningens navn


Foreningens navn er Herborg Borgerforening.
 

§ 2 Foreningens hjemsted


Herborg, Ringkøbing-Skjern Kommune.
 

§ 3 Foreningens formål


Foreningens formål er at virke for en aktiv og sund udvikling i Herborg Sogn. Foreningen kan virke som lokalområdets talerør overfor bl.a. offentlige myndigheder. Formålet søges løst i samarbejde med de bestående foreninger.
 

§ 4 Medlemsskab


4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når betaling er registreret.

4.2 Enkeltmedlemskab giver ret til 1 stemme, husstandsmedlemskab giver ret til max 2 myndige stemmer ved personligt fremmøde af 2 personer.

4.3 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen.

4.4 Medlemsåret går fra 1. marts til udgangen af februar.
 

§ 5 Generalforsamlingen


5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 
5.2 Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af februar. Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst 30 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden. 
 
5.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 7 dage før.
 
5.4 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det, eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det, samt ved alle kampvalg.
 
5.5 Generalforsamlingens dagsorden
  1. Valg af dirigent og stemmetællere 
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af et revideret regnskab til godkendelse
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomme forslag
  6. Næste års ideer??
  7. Valg af bestyrelse og suppleanter
  8. Valg af to revisorer
  9. Evt.
5.6 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.
 
5.7 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.


§ 6 Ekstraordinær Generalforsamling


6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20% af medlemmerne ønsker det.

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved ordinær generalforsamling.
 

§ 7 Bestyrelsen


7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Der tilstræbes en lige fordeling af kvinder og mænd i bestyrelsen.

7.3 Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode, og kan genvælges. Der er 3 på valg i ulige år og 2 på valg i lige år.

7.4 Der vælges hvert år to suppleanter til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder en suppleant i stedet, og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

7.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


§ 8 Regnskab/Økonomi


8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1-31/12)

8.2 Kassereren har ansvaret for at der føres regnskab, der skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter, samt en status.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende, samt tilses og revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 

§ 9 Tegningsret


9.1 Det er formanden eller 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening som har tegningsretten på foreningens vegne. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.


§ 10 Vedtægtsændringer


Ændring af vedtægter kan vedtages på en generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
 

§ 11 Opløsning af foreningen


11.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst ¾ af de afgivne stemmer, for at forslaget kan vedtages. 
Hvis det nødvendige flertal på ¾ for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutningen om foreningens opløsning kan vedtages med ½ af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.

11.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til foreninger i Herborg, efter beslutning på den opløsende generalforsamling.
 

 

Vedtægterne er sidst ændret ved ordinær generalforsamling den 12.01.2023.
Herborg Fritids- & Kulturcenter | Skolevej 44, Herborg | 6920 Videbæk