Borgerforening » Vedtægter

Vedtægter for Herborg-Egnens Borgerforening

 

§ 1


Foreningens navn er Herborg-Egnens Borgerforening.
 

§ 2


Foreningens formål er at virke for en aktiv og sund udvikling i Herborg Sogn, og ved given lejlighed varetage de deri værende borgeres interesser og krav. Formålet søges løst i samarbejde med de bestående foreninger.
 

§ 3


Adgang til optagelse i Herborg Sogneforening står åben for enhver bosiddende kvinde eller mand i Herborg og omegn (=Herborg skoledistrikt), når begæring derom indgives til formanden.
 

§ 4


Ind- og udmeldelse sker til formanden.

Formanden indkalder til månedlige bestyrelsesmøder, eller når han finder det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer finder anledning dertil.
 

§ 5


Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler. 

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves fra 1. april til 30. juni. 

Medlemsåret går fra 1. april – 31. marts.


§ 6


Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i januar måned.

Ekstra generalforsamling kan afholdes så ofte, som bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 25% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden. Forhandlingsemne må anføres.

Generalforsamling i foreningen indvarsles ved annoncering i lokale aviser med mindst 14 dages varsel.

Alle skriftlige forslag fra foreningens medlemmer kan behandles på foreningens generalforsamling, men skal dog være bestyrelsen i hænde 7 dage før generalforsamlingen.

Ved lovændringer skal mindst halvdelen af medlemmerne give møde og af disse skal 3/4 stemme for lovændringen. Hvis ikke dette opnås, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor ændringen kan finde sted med almindelig stemmeflerhed.
 

§ 7


Generalforsamlingen har i alle foreningens anliggender den højeste myndighed, og hvad der lovligt er vedtaget ved stemmeflerhed kan ikke omstødes før næste generalforsamling.

Forslag i foreningsanliggende kan af medlemmer stilles på generalforsamlingen.


§ 8


Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Det tilstræbes, at bestyrelsen består af både mænd og kvinder.

Foreningens bestyrelsesmedlemmer vælges ved almindelig stemmeflertal ved skriftlig afstemning på den ordinære generalforsamling. Valget gælder for 2 år.

Bestyrelsen afgår skiftevis med 3 og 2 medlemmer, første gang ved lodtrækning.

Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.
 

§ 9


Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, der reviderer foreningens regnskab hvert år forud for den årlige generalforsamling.


§ 10


Ingen medlemmer kan undslå sig ved at modtage valg første gang, og ingen er pligtig til at modtage genvalg efter 2 års forløb.
 

§ 11


Der føres en forhandlingsprotokol, en medlemsbog og en kassebog.

Formanden leder foreningens møder og fører korrespondancen, dog skal andragende eller lignende først være vedtaget på et bestyrelsesmøde.
 

§ 12


Herborg-Egnens Borgerforening kan evt. være tilknyttet landsorganisationen "Foreningen af landsbysamfund".
 

§ 13


Ved evt. opløsning af Herborg-Egnens Borgerforening skal foreningens midler tilfalde foreninger med tilknytning til Herborg.


Vedtægterne er sidst ændret ved ekstra ordinær generalforsamling den 19.02.2015.
Herborg Fritids- & Kulturcenter | Skolevej 44, Herborg | 6920 Videbæk